REKRUTACJA 2024

26 lutego 2024 r. rusza rekrutacja do szkół podstawowych.

Przypominamy, że do klas pierwszych przyjmowane są dzieci:

 • 7-letnie (ur. w 2017 r.) oraz
 • 6-letnie (ur. w 2018), zgodnie z wolą rodziców, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w szkole albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci – uchodźcy z Ukrainy - zamieszkałe w Mieście Białystok biorą udział w rekrutacji na zasadach ogólnych.

 1. Zasady przyjęć kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły:
 • Rodzice wypełniają formularz zgłoszenia (dostępny w sekretariacie lub na stronie https://rekrutacje-bialystok.pzo.edu.pl Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 26 lutego 2024 r. do 8 marca 2024 r. do godziny 15.00. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata. Wzory oświadczeń będą dostępne do pobrania na stronie https://rekrutacje-bialystok.pzo.edu.pl oraz w sekretariacie.

 

 1. Zasady przyjęć kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:
 • Dzieci spoza obwodu mogą zostać przyjęte do wybranej szkoły, jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 • Rodzice wypełniając wniosek, wskazują od 1 do 3 szkół, w preferowanej przez siebie kolejności.
 • Wniosek można pobrać w dowolnej szkole w sekretariacie lub na stronie https://rekrutacje-bialystok.pzo.edu.pl. W przypadku wypełniania wniosku elektronicznie należy go wydrukować. Uzupełniony i podpisany wniosek należy złożyć wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 • Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. W takim przypadku nie jest konieczne składanie go w formie papierowej.
 • Do wniosku należy złożyć stosowne oświadczenia, potwierdzające spełnianie przez kandydata wskazanych kryteriów.
 • O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń, a kryteria określone przez Radę Miasta Białystok.
 1. Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:
 • Kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem należy złożyć w każdej szkole, w której wybrano oddział integracyjny.
 • Poza tym obowiązują procedury jak wyżej (zgłoszenie lub wniosek, oświadczenia itd.).

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 - PDF

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Białystok na rok szkolny 2024/2025 - PDF

Integracja prezentacja - PDF


Powrót na początek strony