Projekty

2022-01-17-logo-projekty.png

 

„Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności”
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32, 15-661 Białystok informuje, że otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” o numerze RPPD.03.01.02-20-0339/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w ramach III Osi priorytetowej: Kompetencje i kwalifikacje; Działania 3.1 Kształcenie i edukacja 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
Celem głównym projektu jest zwiększenie i podniesienie do 31.VII.2022 jakości usług Szkoły Podstawowej Nr 49 w Białymstoku skierowanych do 340 uczniów i uczennic (170 dziewcząt i 170 chłopców) poprzez zdobycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 47 (40 kobiet i 7 mężczyzn) nauczycieli, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, utworzenie i doposażenie pracowni dydaktycznych, wdrożenie e-dziennika oraz nauczanie oparte na eksperymencie.

W projekcie zaplanowano następujące przedsięwzięcia:
1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
• koło matematyczne
• logiczny umysł
• zajęcia wyrównawcze/przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty z matematyki
• koło języka angielskiego (zajęcia częściowo z native speakerem)
• zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
• zajęcia przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty z języka angielskiego
• koło języka niemieckiego klas 7 - 8 (zajęcia częściowo z native speakerem)
• koło języka niemieckiego klas 4 - 5 (zajęcia częściowo z native speakerem)
• koło teatralne
• warsztaty malarskie
• warsztaty autokreacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
• koło tańca dawnego
• koło fizyczne
• koło chemiczne
• koło przyrodnicze (wyjazdy naukowe)
• koło programowania
• koło graficzne

2. Zajęcia terapeutyczne
• Terapia metodą Biofeedback
• Terapia metodą Tomatis'a
• Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne „Ortozabawa to fajna sprawa”
• Trening Umiejętności Społecznych „TUS”
• Indywidualne zajęcia logopedyczne

3. Wyjazdy edukacyjne
• Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
• Wycieczki w ramach koła przyrodniczego (Poczopek, Tykocin-Pentowo-Drozdowo, Supraśl- Kopa Góra, Suwalszczyzna)
• Wycieczka w ramach koła języka niemieckiego (pięciodniowy wyjazd naukowy Warszawa, Poznań, Rawicz – śladami polskich bohaterów)
• Plener naukowy „Naturalna nauka” (dla najbardziej zaangażowanych uczestników pięciodniowy wyjazd w góry)

4. Pomoc stypendialna dla uzdolnionych uczniów i uczennic (500 zł/miesiąc przez 10 miesięcy).

5. W ramach projektu zaplanowano następujące działania skierowane do nauczycieli:
• szkolenia
• studia podyplomowe

6. Dodatkowo w ramach projektu zostanie przeprowadzona adaptacja sal lekcyjnych oraz wyposażenie 2 pracowni:
• pracownia językowa
• pracownia komputerowa

7. Dodatkowe świadczenia przysługujące uczestnikowi/uczestniczce Projektu:
• ubezpieczenie NNW na czas wyjazdów edukacyjnych,
• materiały na potrzeby zajęć,
• nagrody w ramach organizowanych konkursów.

Oczekiwane efekty:
1. Produkty
• Liczba nauczycieli objęta wsparciem w programie - 47 osób
• Liczba nauczycieli objęta wsparciem z zakresu TIK w programie – 17 osób
• Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 320 osób
• Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie - 1
• Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1
• Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 65 osób
• Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 1
• Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie – 34 osoby
• Liczba szkoleń skierowanych do kadry pedagogicznej w ramach projektu – 8
• Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu – 340 osób
2. Rezultaty:
• Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu – 47 osób
• Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 1
• Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 320 osób
• Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
• Liczba uczniów/uczennic, którzy wyrównali swoje dysproporcje w ramach projektu – 40 osób
• Liczba pracowni przedmiotowych doposażonych w ramach programu i wykorzystywanych na potrzeby zajęć w projekcie - 5
Wartość projektu: 1 226 179,20 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 1 102 259,20zł.

 

Wytworzone w ramach projektu utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych są udostępniane na wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.

Warsztaty językowe za native speakerami (j.angielski, j.niemiecki):

2023-05-15-warsztaty-jezykowe-20220305_112609.jpg2023-05-15-warsztaty-jezykowe-20220305_112609.jpg2023-05-15-warsztaty-jezykowe-20220305_112609.jpg2023-05-15-warsztaty-jezykowe-20220305_112609.jpg2023-05-15-warsztaty-jezykowe-20220305_112609.jpg2023-05-15-warsztaty-jezykowe-20220305_112609.jpg


Powrót na początek strony